1993

1993. július 19., hétfô I. évfolyam, 79. szám

***      Közel száz, a Vajdaságból, Kárpátaljáról, Szlovákiából, Magyarországról és Erdélybôl érkezett résztvevôvel zajlott le Szovátán 1993. július 11–18 között az 1. Honismereti, népismereti népfôiskola az EMKE és a Magyar Népfôiskolai Társaság közös szervezésében, az Illyés Alapítvány támogatásával. A hazai és a külföldi tudománymívelôk elôadássorozata a Sóvidékrôl nagy sikert aratott, mint ahogy igen népszer_ek voltak lelkészeink, közösségszervezôink, közm_velôdési szakembereink eszmefuttatásai a népfôiskolai eszme szerepérôl a civil társadalom építésében. Nagyon hatékonynak bizonyultak a kiscsoportos foglalkozások a jövendôbeli népfôiskolai szervezôk felkészítésében. Külföldi szakemberek segítségével elsajátították a kultúra-menedzselés legkorszer_bb módszereit, valamint a helyi demokrácia és önkormányzat gyakorlására felkészítô módozatokat. A népfôiskola programját terepjárás is kiegészítette, melyen a résztvevôk a vidék sajátos szépségeivel, szokásaival, népm_vészetével, közösségi életével ismerkedtek. Összességében elmondható, hogy a tábor sikeresnek bizonyult, hozzájárult a népfôiskolai eszme terjesztéséhez. Bízunk abban: ez a felnôttoktatási forma, személyiségformáló erejénél fogva, felkészítheti közösségünket korunk kihívásaival való szembenézésre.

 

***      Az RMDSZ Maros megyei elnökségének kezdeményezésére július 15-én baráti találkozóra gy_ltek össze Marosvásárhely lelkipásztorai. Nyolc vallásfelekezet 27 egyházi személyisége volt hivatalos a megbeszélésre. Sok érdekes vélemény és megszívlelendô elképzelés hangzott el az egyházak közötti, valamint az egyházak és az RMDSZ közötti együttm_ködésrôl. A résztvevôk a jövôben rendszeresítik ezeket a találkozókat. A megbeszélés végén Markó Béla szövetségi elnök is felszólalt.

 

***      A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség vezetôségének határozott kiállása nyomán idén elôször magyar nyelven is elhangzott a hippokrátészi orvosi eskü a marosvásárhelyi Sportcsarnokban. Július 17-én, szombaton itt zajlott le 126 román és 31 magyar végzôs orvos ünnepélyes eskütétele, több mint ezres létszámú közönség elôtt. A nyolc szónok közül kettô magyarul beszélt a jelenlevôkhöz: Dr. Fazakas Béla, a marosvásárhelyi Orvosi Egyetem prorektora, és Zakariás Zoltán, végzôs orvos, a magyar diákok vezetôje.

 

***      1993. július 18-án az RMDSZ nagyváradi székházának kistermében a Bolyai Nyári Akadémia szervezésében tíznapos történelmi továbbképzés indult, amelyen több neves hazai és külföldi szakember tart elôadást, köztük Benda Kálmán, Tóth István, Gheorghe Gorun, Zimányi Vera, Vilmos László, Kiss Géza, Németh Ottó, Bodor András és mások.