1993. július 21., szerda I. évfolyam, 81. szám

***      Az RMDSZ szövetségi elnöke és az Ügyvezetô Elnökség megbízásából az Oktatási és Ifjúsági Fôosztály szervezésében zajlott le Kolozsváron, 1993. július 16-án a Fôiskolai és Egyetemi Oktatók Fóruma, amely részletesen megtárgyalta a magyar nyelv_ felsôoktatás helyzetét, a létezô különféle koncepciókat és esélyeket.

A vázolt helyzettel, illetve az egyes felmerült fejlesztési tervekkel kapcsolatban három vitaindító hangzott el (Balázs Sándor: A Bolyai Társaság elképzelése a magyar nyelv_ egyetemrôl, Magyari Nándor László: Tájékoztatás a Civitas Alapítvány távoktatási programjáról, Beder Tibor: A székelyföldi fôiskola tervezetének bemutatása).

A résztvevôk központi célkitûzésként jelölték meg egy önálló, teljes struktúrájú magyar nyelv_ állami egyetem létrehozását, a Bolyai Egyetem jogfolytonosságára alapozva, azt továbbfejlesztve. A központi egyetem, természetesen, decentralizálható, azaz kihelyezett karokkal m_ködhet.

E cél érdekében kérni kell a nemzetközi szervezetek és fórumok, valamint az anyaország támogatását – állapították meg –, hiszen a magyar nyelv_ egyetem nemcsak a szakemberpótlást és -kiképzést biztosítja, hanem hozzájárul a romániai magyar társadalom megtartó erejének növeléséhez, a kivándorlás mérsékléséhez, távlatot nyújt a továbbtanuláshoz és érvényesüléshez. Szükséges továbbá az is, hogy olyan infrastruktúrát teremtsünk a helyi szinteken, mely fogadó környezetet bíztosít végzôseink számára.

Az önálló magyar nyelv_ egyetem mellett föltétlenül támogatni kell önálló magyar nyelv_ fôiskolai hálózat létrehozását a Székelyföldön és a Partiumban, természetesen úgy, hogy ez ne csökkentse a teljes struktúrájú egyetem megteremtésének az esélyeit.

A fôiskolai hálózat kiépítésének folyamán szerepet kell hogy kapjanak a nagy hagyományú egyházi fôiskolák, a civil társadalmi kezdeményezés_ távoktatási programok, valamint minden más magyar nyelven folyó felsôoktatási forma.

Amíg áttörô sikerre nem számíthatunk az önálló egyetem ügyének rendezésében, addig a meglevô keretek bôvítésével és fôként a magyar nyelv_ oktatás minôségének emelésével kell törôdnünk, közelítve annak színvonalát az európai mércékhez. A felsôfokú oktatás minôségi javításának lehetôségeirôl Cs. Gyímesi Éva tartott színvonalas elôadást, melynek következtetéseit a fórum megvitatta, majd nagyrészt elfogadta. Olyan javaslatcsomagot fogadtak el a jelenlevôk, melynek legfontosabb pontjai a magyar diákok számbavételét, a diákönkormányzatok kialakításának támogatását, tanszéki közösségek létrehozását, pályázati rendszerek kiépítését szorgalmazzák.

Egyetértés alakult ki abban is, hogy a jövôben a külföldi ösztöndíjak felhasználása járuljon hozzá középszint_ oktatási intézményeink hírnevének növeléséhez, legjobb diákjainak támogató rendszer jöjjön létre, közvetlenül a gimnáziumokon keresztül megvalósítva a preszelekciót. Ugyanakkor erôsíteni kell a fôiskolák és a gimnáziumok közötti kapcsolatokat minden tekintetben.

A Fórumon felvázolták a hatáskörök szétválasztásának módozatait az oktatási módozatok kialakításának és a magyar nyelv_ felsôoktatás kérdései gyakorlati rendezésének terén: az RMDSZ az oktatáspolitikai elképzelés kivitelezôje és következetes képviselôje, míg a szakmai jelleg_ problémák megoldását a pedagógustársadalom, annak kialakult szervezetei vállalják. Állandósítani kell a folyamatos és kölcsönös konzultációt minden szinten, és ezt a hasonló jelleg_ fórumok megtartása szavatolhatja. A folyamatos munka érdekében, a szervezôk szükségesnek találták egy szûkebb körû szakmai tanács megalakítását, mely záros határidôn belül kidolgozza az általános oktatáspolitikai koncepciót a magyar nyelv_ felsôoktatás terén. Az RMDSZ pedig, elfogadva az ajánlott stratégiát, határozottan kiáll a parlamentben és a nyilvánosság minden fórumán, bel- és külföldön egyaránt, az egységes koncepció kivitelezésének érdekében. A tanácskozó testület összehívására a szövetség Oktatási és Ifjúsági Fôosztályát kérték fel.

 

***      Az RMDSZ Maros megyei székházában tartotta nemrég alakuló ülését a Volt Szovjet Hadifoglyok Országos Szövetsége. A kezdeményezést a kezdetektôl fogva Kerekes Károly Maros megyei képviselô patronálta, és az ideiglenes szervezô bizottság tagjai is fôleg Marosvásárhelyen élô volt hadifoglyok.

Az alakuló ülésen felolvasták és megvitatták a szervezet szabályzattervezetét, majd az elfogadott dokumentum elôírásainak megfelelôen megválasztották a szövetség elnökségét. Az új hadifogoly-szövetség fô célkitûzése, hogy minden volt hadifogoly számára kiharcolja a jogos kárpotlást, függetlenül attól, hogy milyen hadsereg egyenruháját viselte fogságba esésének pillanatában.