1993. április 26., hétfő I. évfolyam, 19. szám

***      Április 26-án az RMDSZ küldöttsége, Markó Béla szövetségi elnök képviseletével találkozott az Európa Tanács Bukarestben tartozkodó Jogi Bizottságával. A megbeszélésen részt vettek: Takács Csaba ügyvezet_ elnök, Verestóy Attila, a szenátusi frakció vezet_je, Tokay György, a képvisel_házi frakció vezet_je, Bodó Barna politikai alelnök, Borbély László, Kozsokár Gábor, Márton Árpád, Szabó Károly és Varga Attila.

            Az RMDSZ vezet_i kifejtették, hogy bár a román kormány ígéretet tett a magyar kisebbség problémáinak sürg_s megoldására, mindeddig semmilyen konkrét lépés nem történt ebben az irányban. Éppen ellenkez_leg: a hargitai és kovásznai prefektusok kinevezése újabb diszkriminatív intézkedés. Az RMDSZ véleménye szerint a szövetség képvisel_i által felvázolt kérdéseket (oktatás, anyanyelvhasználat, marosvásárhelyi és Hargita megyei elítéltek, prefektusok ügye, nacionalista uszítás stb.) még Románia Európa Tanácsba való fölvétele el_tt meg kell oldani.

            Említést érdemel, hogy az Európa Tanács Jogi Bizottsága a romániai politikai pártok, politikai és érdekvédelmi szervezetek közül egyedül az RMDSZ-szel tartotta szükségesnek a külön találkozót.

***      Április 23-án Nagyszebenben Bodó Barna, az RMDSZ ügyvezet_ politikai alelnöke találkozott dr. Paul Philippi professzorral, a Romániai Németek Demokratikus Fórumának elnökével.

            A találkozón a romániai kisebbségek helyzetér_l, a nemrég létrehívott Nemzeti Kisebbségek Tanácsáról, illetve a két szervezet közötti folyamatos kapcsolattartás módozatairól esett szó. Az RNDF és az RMDSZ is úgy ítéli meg, hogy a maga részér_l támogatná az Európai Kisebbségek Föderatív Uniója (FUEV) 1995-ös kongresszusának Erdélyben történ_ megszervezését.

            A találkozón részt vettek dr. J. Klein professzor, az RNDF, valamint Pillich László, az RMDSZ részér_l.

***      A HMKE, a Hátországi Mikes Kelemen Egyesület, a bukaresti Magyar Kulturális Központ és a budapesti székhely_ Európa Ház szervezésében 1993. április 22–25-e között zajlott le Illyefalván a civil társadalmi szervezetek létét, m_k_dési feltételeit elemz_ szeminárium Hatalom, demokrácia és civil társadalom címmel. Részt vettek a kérdés elméleti és gyakorlati szakemberei Magyarországról, Szlovákiából, Kárpátaljáról és Erdély különböz_ megyéib_l.

***      Az RMDSZ III. Kongresszusának 10. számú határozata az Úr 1993. esztendejét az Erdélyi Tolerancia Évének nyilvánította. Ennek jegyében került sor 1993. április 25-én, vasárnap, Udvarhelyen, az Orbán Balázs Közm_vel_dési Egyesület és az EMKE közös rendezésében A lelkiismeret szabadság 425. éve Erdélyben cím_ nemzetközi tudományos ülésszakra, a tordai ediktumról.