1996

1996., június 24. hétfő IV. évfolyam, 808. szám

*** KÖZLEMÉNY

1996. július 2-re, kedden de. 10 órára összehívom a Szövetségi Egyeztető Tanács rendes ülését a kolozsvári Szent Mihály Plébánia Tanácstermébe.

Az Állandó Bizottság a következő napirendet javasolja:

1. A kisebbségi civil társadalom építésének kérdései. (Előadók: Deák Sala Zsolt, Bíró A. Zoltán, dr. Kötő József. Moderátor: Szilágyi N. Sándor.)

2. Tisztújítás (RMDSZ Alapszabályzat, VI. fejezet 37. szakasz).

Marosvásárhely, 1996 június 23.

Markó Béla

szövetségi elnök

*** 1996. június 22–23-án ülésezett Sepsiszentgyörgyön a Szövetségi Képviselők Tanácsa.

Az RMDSZ döntéshozó testülete az első napon Markó Béla napirend előtti felszólalásában tett javaslatának megfelelően Takács Csaba ügyvezető elnök általános beszámolója és Kós Anna ügyvezető elnökségi titkárságvezetőnek a kampánystáb munkájáról szóló jelentése után zárt ülésen – részletesen elemezte az RMDSZ helyhatósági választásokon elért eredményeit, és a kérdésben Nyilatkozatot és Határozatot fogadott el.

A testület a második napon megvitatta a saját elnökjelölt-állítás kérdését, de a döntést behatóbb elemzés céljából a következő SZKT-ülésre halasztotta.

Ugyancsak elnapolta – a szeptemberi SZKT-ra – a személyi elvő autonómia tervezetének vitáját, és mivel a Szövetségi Ellenőrző Bizottság vizsgálata Szőcs Géza elszámolásával kapcsolatban még nem zárult le, a döntést ebben a kérdésben is egy következő SZKT-ülésre halasztotta.

A kövekező SZKT-ülésre Kolozsváron kerül sor, 1996. július 13–14-én.

*** NYILATKOZAT

Az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa Sepsiszentgyörgyön 1996. június 22–23-án megtartott ülésén meghallgatta a Központi Kampánystáb beszámolóját a helyhatósági választásokon elért eredményekről. Az SZKT kiértékelte az elért eredményeket, és az elemző vita során a választások után kialakult politikai helyzetről az alábbiakat tartja szükségesnek megállapítani:

Az RMDSZ által a helyhatósági választásokon elért eredmények országos viszonylatban jónak mondhatók, mégis vannak aggodalomra okot adó tények, jelenségek. A választók közül sokan távol maradtak a szavazástól, lemondva ezáltal azon jogukról és lehetőségükről, hogy szavazatukkal befolyásolják településük jövőjét. Ez arra enged következtetni, hogy sok helyi szervezet nem tölti be azt az érdekvédelmi és közösségmegtartó szerepet, melyre hivatott, hanem kis csoportérdekeket kíván képviselni.

A Szövetségi Képviselők Tanácsa felszólít minden megyei és területi szervezetet, hogy végezze el a helyhatósági választások helyi eredményeinek kiértékelését, vonja le az ebből származó tanulságokat, és történjen meg minden olyan szervezetben a tisztújítás, melynek vezetői és jelöltjei nem tudták megszerezni, illetve elvesztették a közösség bizalmát. Csak megújult szervezeteink révén látjuk biztosítottnak, hogy a romániai magyar nemzeti közösség tagjai a jövőben nagyobb számban vesznek majd részt az elkövetkező választásokon, érdekvédelmi szervezetünk mellett, a hatékony politikai képviselet biztosítása érdekében.

Sepsiszentgyörgy, 1996. június 23.

A Szövetségi Képviselők Tanácsa

*** HATÁROZAT

a helyhatósági választások helyi elemzésére

és országos kiértékelésére vonatkozóan

A Szövetségi Képviselők Tanácsa meghallgatta az Országos Kampánystáb, az Ügyvezető Elnökség és az SZKT-képviselők véleményét a helyhatósági választásokra vonatkozóan, és

elhatározza

1. A megyei/területi szervezetek elvégzik a helyhatósági választások területi eredményeinek elemzését, amelyről 1996. július 5-ig jelentést továbbítanak az Ügyvezető Elnökségnek. A jelentéseket a szervezetek 15 napon belül a területi küldöttgyőlések keretében tárgyalják meg.

2. Az Ügyvezető Elnökség a beérkezett jelentések alapján megfogalmazza, legkésőbb 1996. július 30-ig, a szövetség számára használható következtetéseket.

3. Jelen határozat elfogadásától számított 5 napon belül az Ügyvezető Elnökség minden megyei/területi szervezethez eljuttatja az elemzéshez szolgáló orientatív szempontrendszert.

Sepsiszentgyörgy, 1996. június 23.

A Szövetségi Képviselők Tanácsa

*** Június 22-én, szombaton, ülésezett Sepsiszentgyörgyön a Szabályzatfelügyelő Bizottság. Az ülésen jelen voltak: dr. Markó Attila elnök, Szilágyi Edit titkár, valamint Mikó Lőrinc és Rozsnyai Sándor tagok. A bizottság elfogadta Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, és számos ügyben hozott határozatot. Ezek közül kiemelkedik Nagy Benedek képviselő kérelme, melyben a kongressszus döntésére hivatkozva kért végleges rendezést RMDSZ-tagsága ügyében. A bizottság határozatában úgy rendelkezett, hogy Nagy Benedek az országban bárhol lehet RMDSZ-tag, kivéve a Csíkszéki Területi Szervezetben. A bizottság határozatait az RMDSZ Közlönyben teszi közzé.