1995. február 21. kedd III. évfolyam, 476. szám

*** Az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésének és az Európai Néppártok Csoportjának 38 tagja 1995. február 10-én a következô nyilatkozatot tette közzé:

236. számú ÍRÁSOS NYILATKOZAT
a kisebbségi jogok romániai tiszteletben tartásáról

Alulírottakat, az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésének és az Európai Néppártok Csoportjának tagjait aggodalommal töltik el a román kormány és az azt alkotó pártoknak nemrégiben tett nyilatkozatai, amelyek szorgalmazzák, hogy nyilvánítsák alkotmányellenesnek a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget, a romániai magyar kisebbség demokratikusan megválasztott képviseletét. Az eljárás megindítására a közvetlen okot a helyi tanácsokba megválasztott magyar képviselôkbôl álló konzultatív testület létrehozása szolgáltatta. Az ilyen egyesületek teljes mértékben összhangban állanak a Regionális és Helyi Önkormányzatok Európai Chartájával és az ET Parlamenti Közgyûlésének 1201-es Ajánlásával.
Egy ilyen civil jellegû szövetség törvényen kívül helyezésére irányuló kezdeményezés különösen azért aggasztó, mert Románia Kormánya mindmáig csak egy részét teljesítette önként vállalt kötelezettségeinek, valamint a Közgyûlés ama ajánlásainak, amelyek teljesítésére Románia teljes jogú ET-tagsága elnyerésekor vállalkozott.
Mindezeket figyelembe véve, az Európai Néppártok Csoportja szükségesnek ítéli a romániai fejlemények további monitorizálását. Ugyanakkor kifejezzük abbéli reményünket, hogy a román hatóságok ôrizkedni fognak minden olyan intézkedéstôl, amely a többségi nemzet és a nemzeti kisebbségek közötti feszültségek növeléséhez vezethetne, és reméljük, hogy a lehetô legrövidebb idôn belül pozitív intézkedéseket tesznek Romániában az 1201-es Ajánlásban foglaltak teljesítésére, beleértve olyan törvények elfogadását, amelyek törvénybe foglalják a nemzeti kisebbségek jogait és biztosítják azok gyakorlati alkalmazását. Javasolt íntézkedéseink az európai stabilitás megôrzésének és erôsítésének fontos feltételét képezik.

*** Közlemény

Az Illyés Alapítvány Romániai Alkuratóriuma közli az érdekeltekkel, hogy szaktestületei az 1995-ös évre pályázatokat fogadnak el. A mûködési szabályzat értelmében az igényléseket a különbözô szaktestületek saját pályázati ûrlapjain kell benyújtani. Az ûrlapok a következô címeken szerezhetôk be:

Oktatási szaktestület:
F.Ferenczi Rita
3400 Cluj, Str. Republicii nr. 60. tel /fax: 064/ 193109
Egyházi és szociális szaktestület:
Mikó Lôrinc
Episcopia Unitarianá
3400 Cluj, Str. 21 Decembrie 1989 nr. 9.
tel/fax: 064/ 193236
Mûvelôdési szaktestület:
Balogh Ferenc
3400 Cluj, Str. Pavlov nr. 16, ap 6.
tel : 064/ 195861
Írott és elektronikus sajtó szaktestület:
Gáspár Sándor
4300 Tg. Mureš, str. Primãriei nr. 1
tel: 065/168688
Önkormányzati szaktestület:
Bakk Miklós
3400 Cluj, Str. Pavlov 16.
tel : 064/ 195861
Gazdasági-vállalkozói szaktestület:
Dr. Csibi Vencel
3400 Cluj, Str. Craiova 28 B/36
tel: 064/130394; fax: 064/191987
Tudományos szaktestület:
Fodor Alpár
3400 Cluj, c.p. 1-140
tel/fax: 064/ 194042

A társadalmi prioritások felmérhetôsége érdekében a szaktestületek kérik, hogy az egész évre vonatkozó pályázatokat 1995. április 15-ig juttassák el a fenti címekre. Az Illyés Alapítvány közvetlenül nem fogad el pályázatokat.
A szaktestületek az év folyamán cél-pályázatokat is meghirdethetnek.

Az Illyés Alapítvány Romániai Alkuratóriuma