1995. december 19., kedd III. évfolyam 685. szám

*** December 18-án délután az Európa Tanács Bukarestben tartózkodó jelentéstevői – Gunnar Jansson, az ET Jogi és Emberjogi Bizottságának tagja, Josette Durrieu asszony, az ET Gazdasági és Fejlesztési Bizottságának tagja és Walter Schwimmer, az ET Állandó Bizottságának, Politikai Bizottságának és Jogi és Emberjogi Bizottságának tagja – a Szenátus épületében találkoztak az RMDSZ képviselőivel. A mintegy másfél órás találkozón az RMDSZ képviseletében Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Tokay György képviselőházi frakcióelnök, Verestóy Attila szenátusi frakcióalelnök, Frunda György szenátor, az RMDSZ ET-képviselője vettek részt.

Az ET romániai jelentéstevői arról kívántak tájékozódni, hogy az RMDSZ véleménye szerint az ET Parlamenti Közgyőlésének 176-os, Romániára vonatkozó Véleményezése tükrében mit teljesített, és mit nem a román kormány Romániának az Európa Tanácsba való felvételekor vállalt kötelezettségekből.

Markó Béla bevezető elemzésében elmondotta, hogy az ET raportőreinek legutóbbi látogatása óta sajnos nem előrelépést, inkább visszalépést tapasztalhattunk a kisebbségi jogok biztosításának terén, és állításait a tanügyi törvény diszkriminatív rendelkezéseivel, az anyanyelvhasználat korlátozásával, a gazdasági vezetésben való részvétel terén tapasztalható diszkriminációval, az egyházi javak visszaszolgáltatásának megtagadásával, az etnikai alapon elítéltek – Cseresznyés Pál és a zetelakiak – helyzetével kapcsolatos tényekkel támasztotta alá, amelyekre vonatkozóan egyébként az RMDSZ vezetése egy vaskos dokumentumcsomagot is átnyújtott az ET jelentéstevőinek. A szövetségi elnök helyzetelemzését, Takács Csaba a Tanügyi törvényre és a kisebbségi oktatásra, Tokay György a helyi önkormányzatokra, Frunda György az ember- és kisebbségjogi sérelmekre (Cseresznyés Pál), Verestóy Attila az egyházi javak visszaszolgáltatására vonatkozó részletes adatokkal, tényekkel egészítették ki.

Az ET jelentéstevői láthatóan jól felkészültek, igen jól tájékozottak voltak a romániai helyzetet tekintve, s bár semmiféle konklúziót eddigi tapasztalataikról nem fogalmaztak meg, kérdéseikből kitőnt, hogy igen határozott álláspontot képviselnek a Románia által vállalt kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban.

A találkozón az ET részéről jelen volt Allard A. Plate, az ET Jogi és Emberjogi Bizottságának titkára, az RMDSZ részéről pedig Niculescu Antal, a szövetségi elnök politikai tanácsadója.

*** Az eredeti tervtől eltérően a történelmi magyar egyházak vezetőivel az ET jelentéstevői külön találkozón folytattak tapasztalatszerző beszélgetést, amire kedden, december 19-én délelőtt került sor. Az erdélyi magyar egyházak képviseletében jelen voltak a találkozón dr. Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek, Tempfli József nagyváradi római katolikus megyéspüspök, Reizer Pál szatmári római katolikus megyéspüspök, Czirják Árpád kanonok, érseki helynök, dr. Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Mikó Lőrinc, a Romániai Magyar Egyházak Elöljárói Állandó Értekezletének megbízott titkára, az Unitárius Egyház előadótanácsosa, Adorjáni Dezső evangélikus püspöki tanácsos. Tőkés László királyhágómelléki református püspök, aki repülővel szándékozott felutazni a fővárosba, a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt nem tudott jelen lenni a találkozón.

A találkozón történelmi egyházaink képviselői tájékoztatták az ET jelentéstevőit az elkobzott vagy államosított egyházi javak visszaszolgáltatásának helyzetéről, a felekezeti iskolák kérdéséről, az Egyházi törvény helyzetéről, a felekezetekkel szemben tanúsított megkülönböztetésről, és átnyújtották a Jussunkat követeljük címő kiadványt.