1995. augusztus 22., hétfő II. évfolyam, 352. szám

*** 1994. augusztus 18–20-a között került sor a Maros megyei Hármas községben Csókfalva, Székelyszentistván és Atosfalva székely közösségének, az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Szervezési Főosztálya és az EMKE rendezésében az államalapító királyunk emlékének szentelt Szent István Napokra. A nagyszámú résztvevő teljes Kárpát-medencei közösségünket képviselte, így a Szent István Napok az egyetemes magyarság ünnepévé vált. Hollandiai és svájci testvér-falvak és gyülekezetek képviselőinek jelenléte növelte a hangulat ünnepélyességét.
Az ünnepi megnyitó beszédet a székelyszentistváni Mővelődési Házban Zsigmond Kálmán önkormányzati polgármester mondta el. A határon belüli és kívüli magyarság köszöntését Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke, Csoóri Sándor a Magyarok Világszövetségének elnöke, Duray Miklós, a szlovákiai Együttélés Politikai Mozgalom elnöke, Losonczy Zoltánné, Csongrád város polgármestere, Borbély László az RMDSZ Maros megyei elnöke, Bálint-Pataki József, a Határon Túli Magyarok Hivatalának főtanácsosa adta át, hitet téve az államalapító eszméi mellett, megfogalmazva a kor kihívásaira válaszoló mai politizálás néhány alapelvét.
Az esemény keretében kiemelkedő mővelődési rendezvénysorozatra került sor. A hely szelleme összefoglaló cím alatt a kulturális szakágazatok kiváló kutatói, alkotók, bemutatták, hogyan teremtettek hagyományt ezen a tájon az országépítő király kultúrateremtő elvei és hogyan váltak országmegtartó erővé. A néphagyományokat Ráduly János és Székely Ferenc mutatta be. A helytörténeti kollokvium keretében Somai József, Fülöp Dénes, Egyed Ákos, Tonk Sándor, Murádin László beszéltek a tovább élő és éltető hagyományokról. Az elhangzott gondolatok jegyében, a hagyományteremtő erő megőrzése érdekében, a résztvevők több százas tömege megalakította a Falufejlesztési Alapítványt. A kollokviumot szervesen egészítette ki a helytörténeti kiállítás, melyet Kiss Dénes, székelyszentistváni lelkész nyitott meg. Rendkívül rangos anyagot mutatott be a Kisküküllői táj és alkotói címő képzőmővészeti kiállítás, melyet Kötő József nyitott meg. Kiállítottak: Molnár Dénes, Kusztos Endre, Kazinczy Gábor, Kuti Dénes, Kedei Zoltán, Suba László, Bocskay Vince, Sánta Csaba, Gálfy-Bódi Tamás, Kovács Géza, valamint Péter István, Maksai Ferenc, Sükösd Józsefné és Sándor János népmővészek. Szavalóest keretében idézték meg Péter András székely népköltő emlékét. Az előadást Kötő József bevezetője nyitotta meg, a mősort összeállította és rendezte Péter Berta és Péter István.
Emlékezetes esemény volt, amikor – augusztus 20-án – a Szent István államalapító király emlékére rendezendő ökumenikus istentiszteletre érkező egyházi méltóságokat a község határában a székely közösség református, unitárius, katolikus hívei lovas bandériummal fogadták, s hatalmas tömeg kíséretében vonultak a szentistváni református templomig, útközben meghallatva az unitárius, a katolikus templomok előtt a tiszteletes és plébános köszöntőjét. A székelyszentistváni református templom kapujában Péter István és Kiss Dénes lelkipásztorok fogadták az érkezőket. Az egyházfők köszöntése után, az ökumenikus istentisztelet keretében, igét hirdetett D. Dr. Csiha Kálmán, az erdélyi Református Egyházkerület püspöke, D. Dr. Erdő János unitárius főjegyző, Dr. Jakubinyi György, gyulafehérvári Római Katolikus Érsek, Mózes Árpád evangélikus püspök, D. Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke. Ünnepi kórusmősort mutatott be a debreceni Maróthy György pedagógus kórus.
Az egész monumentális rendezvénysorozatot nemzeti imánk felemelő akkordjai zárták.

*** A Magyar Történelmi Társulat Dél Dunántúli Csoportja 1994. augusztus 15–21-e között rendezte meg Fonyód-Alsóbélatelepen a Dél-Dunántúli történészek 9. nyári táborát kultúra és politika témakörben. Szövetségünket Kötő József mővelődési és egyházügyi alelnök képviselte, előadása Kultúrával a megmaradásért címet viselte. Ezt beszélgetés követte a magyar kisebbség kulturális és politikai közérzetéről.