1994

1994. március 22., kedd II. évfolyam, 246. szám

*** POLITIKAI NYILATKOZAT

1994. március 21-én, a Szenátus szavazattöbbséggel módosító javaslatot fogadott el a Háborús veteránok és hadiözvegyek törvénytervezetének 2. szakasza b. pontjára vonatkozóan, amely nem ismeri el háborús veteránoknak azokat a román állampolgárokat, akiket más államok hadseregébe soroztak be vagy mozgosítottak, de akik a román hadsereg ellen harcoltak.
A vita során világosan kifejezésre jutott, hogy a beterjesztett szövegváltozat az észak-erdélyi román állampolgárok, különösképpen a magyar nemzetiségő román állampolgárok ellen irányul.
Az elfogadott módosítás eltekint a 772/1946-os számú törvény előírásaitól, amelyekkel elismerték, hogy Észak-Erdély azon lakói, akiket kötelező módon a magyar hadseregbe soroztak be vagy mozgosítottak, a román állammal szembeni katonai kötelezettségeiknek tettek eleget.
A törvénytervezet 2. szakasza b. pontjának a javasolt kiegészítéssel elfogadott szövege ellenkezik az Alkotmány 16. cikkelyének 1. sz. tételével, miszerint az állampolgárok egyenlőek a törvény és a hatóságok előtt, mindenfajta előjogok és megkülönböztetés nélkül.
Hasonlóképpen az elfogadott törvényszöveg ellentmond az ENSZ 47. Közgyőlésén 1992. december 18-án elfogadott, a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek jogaira vonatkozó ENSZ-Nyilatkozat 4. szakaszának:
– nem tartja tiszteletben az Európa Tanács 1201/1993-as számú Ajánlásának 4. szakaszában foglalt előírásokat;
– nem igazodik a Helsinki EBEÉ Záródokumentumában és az új Európa Párizsi Chartájában foglalt elvek szelleméhez;
– megkülönböztető előírása révén az elfogadott szöveg nem tanúskodik politikai realizmusról, amikor az ehhez a hátrányos kategóriához tartozó állampolgárokat arra készteti, hogy egy másik államhoz forduljanak a háborúban megélt szenvedéseik jóvátételéért.
Az RMDSZ szenátusi csoportja visszautasítja egy ilyen megkülönböztető jogszabály elfogadását, amely sérti az emberi jogokat és alapvető szabadságjogokat, amely etnikai kritériumok alapján törvény előtti egyenlőtlenséget teremt, és azzal tiltakozik az elfogadott határozat ellen, hogy nem vesz részt a szóbanforgó törvénytervezet további vitájában és megszavazásában.

Bukarest, 1994. március 22.
Az RMDSZ szenátusi csoportja

Ui. Kérésünket, hogy ezt a nyilatkozatot a napirend előtt a Szenátus plénuma elé terjesszük, a Ház – a szokástól eltérően – többségi szavazattal elutasította.

*** Március 21–23-a között Borbély László és Tokay György részt vesznek egy kisebbségi kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szemináriumon, amelyet a Humanitas Alapítvány és a Svéd Nagykövetség rendez Bukarestben. A háromnapos rendezvényen részt vesznek nem kormányzati szervezetek képviselői, a mővelődési, oktatásügyi és a külügyminisztérium képviselői, újságírók, parlamenti képviselők, diplomaták, külföldi meghívottak. Az előadók svéd és norvég emberjogi szervezetek képviselői, akik között meg kell említenünk Asbjorn Eidét, Norvég Emberjogi Intézet igazgatóját és Per Erik Nilsson volt svéd ombudsmant.
Az egyik ülést, március 21-én, Tokay György képviselő vezette. A háromnapos szeminárium témája többek között: Kisebbségi jogok a nemzetközi jogrendszerben; A nemzeti kisebbség fogalma; Egyéni és kollektív jogok viszonya; Kisebbségi jogok alkalmazása a törvénykezésben.