1993. szeptember 14., kedd I. évfolyam, 119. szám

***                                                         NYILATKOZAT

 

A Kovászna megyei Prefektúra 52/1993-as számú rendelete kötelezi a tanfelügyelőséget, hogy a “megye minden helységében”, a tanulók számától függetlenül, azaz figyelmen kívül hagyva azt, hogy van-e ilyen igény a lakosság részéről, vagy sem, román nyelvő osztályokat vagy tagozatokat hozzon létre.

E rendelet alkalmazása ahhoz a fonák helyzethez vezethet, hogy színmagyar falvakban, ahol a tanulók létszáma nem elegendő magyar iskola létrehozására, a lakosság igényével ellentétben román nyelvő iskolát létesítsenek. Nem ellenezzük, hogy akár egyetlen magyar gyermekért is iskolát tartsanak fenn, de ez csak akkor nem diszkriminatív intézkedés, ha az ország valamennyi nemzetiségének lehetőséget biztosít az anyanyelven való tanuláshoz. Ezért határozottan ellenezzük az ilyen intézmények létrehozását ott, ahol nincs rájuk igény, mert ezek nem biztosítanak Románia valamennyi etnikuma számára egyenlő esélyeket és a nemzetiségi összetétel erőszakos módosítására törekszenek.

Az említett tagozatok létrehozása egyúttal, a román tanerők és családtagjaik révén, olyan nagyságrendő lakosság betelepítését jelentené, mely a kis létszámú helységekben lényegesen módosítaná az etnikai összetételt. Ezáltal a megye körülbelül 70 falujában a román lakosság arányszáma  0–2 százalékról 10–20 százalékra nőne.

Ezért e rendeletet az anyanyelvő oktatáshoz való jog durva lábbaltiprásának, az etnikai összetétel erőszakos módosítására tett kísérletnek tekintjük. Figyelembe véve, hogy nemcsak általános emberi és kisebbségi jogokat sért, hanem érvényes kormányhatározat rosszhiszemő félremagyarázásával, az állami költségvetési törvény figyelmen kívül hagyásával született, a rendeletet jogilag semmisnek nyilvánítjuk.

Számunkra elfogadhatatlan, hogy az ország két utolsó magyar nemzetiségő prefektusát is leváltották, hogy megyénk élére egy szélsőséges, nacionalista eszméiről közismert személyt állítottak. E rendelet ismeretében, melynek végrehajtása etnikai feszültségekhez vezethet, a törvényesség be nem tartásáért is szükségesnek tartjuk Cãšunean Vlad Adrian azonnali leváltását, s vele együtt az 52/1993. számú rendelet másik két értelmi szerzőjének, Solomon Ioan vezérigazgatónak és Cîrlãnescu Nicolae, a jogi osztály főnökének menesztését.

 

                                                            A háromszéki RMDSZ operatív tanácsa