1993. július 2., péntek I. évfolyam, 68. szám

***      Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége 1993. július 1-én Kolozsváron ülésezett. A tanácskozáson nem vettek részt a parlamenti frakciók vezetői, mivel jelenlétük a két Házban a korrupciós vita kapcsán fontos volt.

            A testület megtárgyalta a Kormány által előkészített, a közintézmények, utcák és helységek többnyelvő megnevezésére vonatkozó határozattervezetet. A Kormány által javasolt változattal szemben, miszerint csak olyan helységekben kerülne sor kisebbségi nyelvő megnevezésekre is, ahol az illető kisebbség túlsúlyban van, szükségesnek tartjuk, hogy minden olyan helységben legyenek több nyelvő megnevezések, ahol a kisebbség részaránya eléri a 10 százalékot. Ugyanakkor ez a rendelet még az RMDSZ által javasolt formában sem jelenti a nyelvhasználatra vonatkozó, az Európa Tanács által is ajánlott megoldást, ugyanis ki kellene terjednie a személynévhasználatra is. Az Ügyvezető Elnökség ebben a kérdésben megteszi a kezdeményező lépéseket.

            Az oktatásügyi alelnökség július 16-ra felsőoktatási fórumot szervez a romániai magyar felsőoktatás lehetőségeinek elemzésére. Egyetemi oktatók, az RMPSZ és a Bolyai Társaság képviselői közös álláspont kidolgozására győlnek össze a romániai magyar felsőoktatás rövid távú lehetőségeit és a stratégiai céljait illetően.

            Az Ügyvezető Elnökség ismételten foglalkozott a Parlament elé terjesztendő Kultusztörvény-tervezet kérdésével és kezdeményezi, hogy a 14 történelmi egyház által kidolgozott változat kerüljön a Parlament elé.

            Bodó Barna beszámolt a bécsi Emberjogi Világkonferencia párhuzamos rendezvényeként megtartott kisebbségi sajtótájékoztatóról, amelyen a szlovákiai, délvidéki, kárpátaljai magyar kisebbségi szervezetek képviselőivel közösen vett részt.

            Az Ügyvezető Elnökség intézkedéseket fogadott el az RMDSZ országos testületeinek július-augusztusi programjára vonatkozóan, különös tekintettel a bukaresti ügyvitel biztosítására.

            Az RMDSZ Tájékoztató szerepével kapcsolatosan az ÜE megállapította, hogy rendkívül fontos a folyamatos és pontos tájékoztatás szervezetünk életéről, és ösztönözni fogja a tagszervezetek részéről történő naprakész tájékoztatást.

            Az ÜE elemezte az RMDSZ brassói kongresszusát bemutató kötet előkészítésével kapcsolatban elvégzett munkát, és meghatározta a soron következő feladatokat.

***      Június 30-án Marosvásárhelyre látogatott dr. L. S. D. Bristow, a bukaresti Angol Nagykövetség másodtitkára. A vendég Hargita megyéből érkezett a Maros-parti városba. A délelőtt folyamán találkozott a Vatra Româneascã képviselőivel, délután a Román Nemzeti Egységpárt Maros megyei vezetőivel tárgyalt. Este dr. Kerek Istvánnal és Szepessy Lászlóval, az RMDSZ Maros megyei alelnökével beszélgetett.

            Mint mondotta, a látogatás célja feltérképezni, milyen az erdélyi nemzetiségek közötti viszony; milyen változások történtek Marosvásárhelyen a ’89-es fordulat után – mi a reális helyzet Romániában, hogyan értékelik a politikai pártok a változásokat.

            Bristov úr arról is érdeklődött, hogy mi a pártok és szervezetek véleménye a Kormány politikájáról és a Román Hírszerző Szolgálat mőködéséről, illetve Romániának az Európa Tanácsba való felvételéről.

***      Az erdővidéki RMDSZ Nyilatkozatot tett közzé a küldöttek 1993. július 1-én Baróton megtartott fórumáról, amelyben többek között kijelenti:

            “1. A prefektus-üggyel kapcsolatos álláspontunk változatlan: e két megye élére magyar nemzetiségő prefektust akarunk. Elutasítjuk a magyar nemzetiségő alprefektusok kinevezésének gondolatát, mert ennek a köztudatba való bevitele diverzió, az alapvető kérdés megkerülése, a romániai magyarság másodrendő állampolgárokká való nyílt minősítése.

            2. Elfogadjuk és fenntartjuk a háromszéki RMDSZ Megyei Küldöttek Tanácsának határozatát, mely szerint október 17-én népszavazás útján kérjük ki a lakosság véleményét a már ismert kérdésekben.

            3. Felkérjük a megyei RMDSZ ügyvezető elnökségét, hogy járjon közben a Földtörvény végrehajtásának hatékony, gyors és konfliktusmentes befejezése érdekében.

            4. Támogatjuk és egyetértünk a Romániai Magyar Egyházak Tanácsának állásfoglalásával az Egyházügyi törvénytervezettel kapcsolatosan. Határozottan követeljük az egyházi, közintézményi és egyéb közösségi javak, ingatlanok maradéktalan visszaszolgáltatását, beleértve a közbirtokossági javakat is.”