1993

1993. július 15., csütörtök I. évfolyam, 77. szám

***      Július 14-én, szerdán, ülésezett a Nemzeti Kisebbségi Tanács. A plenáris ülésen az RMDSZ-t Takács Csaba, Borbély László és Bakk Miklós képviselte. A napirenden a következőöt kérdés szerepelt:

– A Tanügyi törvénytervezet XIII. fejezete (110–115. cikkelyek), amely az anyanyelvi oktatást szabályozza. A plénum elfogadta a tanügyi szakbizottság beterjesztését, amely tartalmazza az RMDSZ módosító javaslatait is.

– Beszámoló az Országos Audiovizuális Tanáccsal lezajlott tárgyalásokról, amelyet egy bizottság folytatott a kisebbségi m_sorokkal/adásokkal kapcsolatos kérdések megoldása érdekében. Határozat nem született, az NKT következ_, augusztus 18-án összeülőplénumára elkészül egy szervezési és m_ködési szabályzat, amely a bizottság és az Országos Audiovizuális Tanács együttmûködését fogja szabályozni.

– Javaslat az ifjúsági, illetve a cigányság szociális kérdéseivel foglalkozó albizottság megalakítására.

– Javaslat egy közvélemény-kutatás (szociológiai felmérés elkészítésére, amely a többségben kialakult kisebbségkép(ek)et vázolná fel.

– A „Bratsztavo” bolgár kisebbségi szervezet tagságának a kérdése.

Sajnos nem kerültek napirendre az RMDSZ-nek a tanügyi kormányhatározattal kapcsolatos módosító javaslatai, csak ígéretet kaptunk arra vonatkozóan, hogy a közben kiadott Kormányhatározatot nem közlik hivatalos közlönyben augusztus 18-ig, így a következőNKT-plénumon megvitatják a javaslatokat. Hasonlóképpen nem került napirendre a kétnyelvőfeliratokra vonatkozó javaslatunk, pusztán azt az ígéretet kaptuk, hogy ezt majd a Kisebbségi törvény fogja szabályozni.

 

***      Az RMDSZ Bihar megyei székházában július 14-én az RMDSZ Bihar megyei vezet_sége és a Bihari Napló szerkeszt_i, újságírói megbeszélést tartottak, amelynek során kölcsönösen tájékoztatták egymást az RMDSZ és a Bihari Napló problémáiról, egyeztették az együttm_ködés módozatainak javítását.

 

***      Az Érmellék egyik központjának számító Székelyhídon szinte kétéves vajúdás után 1993. július 14-én, szerdán tartotta újraalakuló választmányi ülését a régóta nem m_ködőszékelyhídi RMDSZ. Az ülésen részt vett Rákóczi Lajos parlamenti képvisel_, László János községi polgármester és Gavrucz Tibor református esperes. A leköszönővezet_ség beszámolói és hozzászólások után megalakult az új 21 tagú választmány és megválasztották az új elnököt. Az új elnök, Borsowszky István, a tisztséget hat hónap próbaid_re vállalta el.