1993. december 15., szerda I. évfolyam, 183. szám

***      Antall József elhunyta alkalmából az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége a következő táviratot intézte Lezsák Sándorhoz, az MDF ügyvezető elnökéhez:

 

Az RMDSZ a romániai magyarság nevében tisztelettel adózik Antall József államférfi emlékének. Olyan politikus távozott közülünk, aki minden erejével a jobb sorsra érdemes dunai népek érdekében munkálkodott, aki felvállalta és következetesen képviselte azt az elvet, hogy a határon túli magyar közösségek legitim, demokratikus törekvéseit támogatni kell.

Hitünk szerint nem csupán a magyarságot érte nagy veszteség, de térségünknek és Európának is nélkülöznie kell egy nagy formátumú politikust.

Antall József tettei, kezdeményezései, gondolatai tovább élnek köreinkben, bennünk, magyarokban. Kötelező örökségnek tekintjük az egymásra való óvó odafigyelést, közösségeink és mások hagyományainak a megbecsülését, népek tiszteletét.

  1. december 18-a, Antall József temetésének napja gyásznap a világon bárhol élő minden magyar számára.

 

***      Az Erdélyi Magyar Kezdeményezés 1993. december 11-én Kézdivásárhelyen tartott soros üléséről az alábbi Közlemény-t adja ki:

 

  1. A szervesen kialakult történelmi megyehatárok visszaállításának érdekében felkérjük az RMDSZ országos vezetőségét, hogy támogassa “A kommunista diktatúra által önkényesen megszüntetett megyék Ligájának” tevékenységét, ezáltal Udvarhely megye visszaálítását, így segítve a vidékek lakosságának gazdasági, szociális helyzetén.
  2. Megállapítjuk, hogy az oroszhegyi, zetelaki és marosvásárhelyi 1989. decemberi, illetve 1990. márciusi eseményekben való részvétel miatt elítélt magyarok esetében többrendbéli jogsértés történt. Az ítéletek politikai és magyarellenes jellegőek: a kommunista diktatúra erőszakszervei elleni tevékenységet büntették. Az országban történt rendőrgyilkosságok miatt csupán a székelyföldi esetekben folytattak büntető eljárást, és az elítéltek mindegyike magyar.
  3. Felkérjük a RMDSZ mindazon területi szervezeteit, valamint Szövetségünk koalíciós partnereit, amelyek még nem csatlakoztak az előzőekben taglalt jogsértések orvoslása érdekében az 1992. május 1-én meghirdetett aláírásgyőjtési akciónkhoz, hogy haladéktalanul kezdjék el az aláírások győjtését. Kérjük, valamennyi ívre írják rá a következő szöveget:

 

 

Az aláírás joga másra nem ruházható át!

 

ALÁÍRÁSGYőJTÉS

az ártatlanul elítélt romániai magyarok érdekében

 

Település……………….. Ország………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sorszám           Név (nyomtatott nagybetővel)             Utca Házszám            Telefon          Aláírás

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

  1. Tudomásunkra jutott Traian Chebeleu úr, elnöki szóvivő által a Transstar News hírügynökségnek adott kolozsvári nyilatkozatából, hogy az 1993. december 1-i elnöki közkegyelemből a szóban forgó politikai perek elítéltjeit kihagyták. Az RMDSZ Udvarhelyszéki szervezete elnökségének kezdeményezésére 1993. december 15-én déli 12 órára, a székelyudvarhelyi Márton Áron térre meghirdetett tiltakozó tömeggyőlés iránti szolidaritási akcióra kérjük fel az RMDSZ valamennyi területi szervezetét, illetve valamennyi koalícióspartnerét. Akik tehetik, vegyenek részt személyesen a tüntetésen.
  2. Katona Ádám szóvivőnek a magyar közéleti személyiségeknek írott, balatonszárszói 1993. augusztus 26-i nyílt levelét, illetve a Ion Iliescu államelnökhöz intézett nyílt levelét a platform képviselői ismételten megtárgyalták és az azokban foglaltakkal egyetértettek.

A platform következő ülését 1994. januárjában Székelyudvarhelyen tartják.

 

                                                            Az Erdélyi Magyar Kezdeményezés

                                                                        Szervező Bizottsága

 

***      Muzsnay Árpád, Szatmár megye RMDSZ szervezetének elnöke és Kabai István, Szatmárnémeti városi szervezetének elnöke, Szatmár  megye egész magyarsága nevében levélben fordultak Katona Ádámhoz, amelyben a székelyudvarhelyi tüntetéssel kapcsolatos, a sajtóban közzé tett felhívásra válaszolva ezeket írják: “Messzemenően egyetértünk indokaitokkal. Ország-világ előtt fel kell emelnünk szavunkat az igazságszolgáltatás kettős mércéje, a magyarsággal szembeni megkülönböztető intézkedések vagy a törvények és rendelkezések előírásai etnikai alapon történő életbe léptetése ellen. Meglepő, hogy ezekben a napokban sem ébrednek rá sokan az országban: mennyire azonos szemlélet, ideológia határozta meg a zetelakiakat és oroszhegyieket, Cseresznyés Pált és a marosvásárhelyi cigányokat, valamint a tiraszpoli bíróság elé citáltakat sújtó súlyos és igazságtalan ítéleteket. Gyakran kísért a múlt, a kommunista bíróságok jól ismert gyakorlata. Ellene pedig kötelességünk fellépni, véleményt nyilvánítani”.

 

***      Az Ügyvezető Elnökség 1993. december 14-én Kolozsváron megtartotta heti munkaülését.

Az ülésen az Ügyvezető Elnökség meghívására Markó Béla szövetségi elnök is részt vett.

Az ülés kezdetén Takács Csaba ügyvezető elnök kegyelettel emlékezett meg a Magyarországot ért szomorú eseményről, Antall  József, Magyarország miniszterelnöke haláláról. Az Ügyvezető Elnökség Lezsák Sándornak, az MDF ügyvezető elnökének küldött táviratában fejezte ki részvétét és hitét, hogy Antall József tettei, kezdeményezései, gondolatai tovább élnek bennünk, magyarokban.

A szomorú esemény kapcsán az Ügyvezető Elnökség az alábbi kéréssel fordul az RMDSZ tagszervezeteihez:

  1. december 18-át, Antall József miniszterelnök temetésének napját minden magyar, bárhol éljen is, gyásznapnak tekinti. Ezen a napon az erdélyi magyarság is tisztelettel hajt fejet a jeles államférfi emléke előtt. Kérjük tagszervezeteinket, hogy 1993. december 18-án melőzzék azokat a programokat, amelyek nem egyeztethetőek össze a kegyeletteljes emlékezéssel és tiszteletadással.

A továbbiakban Takács Csaba ügyvezető elnök tájékoztatta a testületet azokról a politikai jellegő megbeszélésekről, amelyeken az utóbbi héten részt vett és ismertette e megbeszélések eredményeit.

Markó Béla szövetségi elnök és Bodó Barna ügyvezető politikai alelnök, tájékoztatót tartottak a Helsinki Egyesület meghívására december 5-e és 9-e között Svájcban tett látogatásukról és az ebből adódó feladatokról. Az RMDSZ látogatásra fog meghívni svájci politikusokat.

Ezt követően az ügyvezető alelnökök beszámoltak a főosztályok tevékenységéről és jelezték az elkövetkező időszak feladatait. A szatmári és besztercei önkormányzati tanácskozások következtetéseként megemlítendő az RMDSZ vezető szervei és közigazgatási képviselete közötti kapcsolatok rendszeressé tétele és jogi szolgálat megszervezésének szükségessége a helyhatósági tanácsosok számára.

György Béla Zsolt ügyvezető gazdasági alelnök kárpótlási kérdéseire vonatkozó tájékoztatása alapján az Ügyvezető Elnökség külön közleményben fordul a kárpótlásra jogosultakhoz, és felkéri a területi szervezetek elnökeit, hogy azt a helyi sajtó és rádió segítségével hozzák az érdekeltek tudomására.

Az ülésen megtárgyalták a marosvásárhelyi, zetelaki és oroszhegyi elítéltek helyzetével kapcsolatos további teendőket.