1993. augusztus 23., hétfő I. évfolyam, 102–103. szám

***                                                      NYILATKOZAT

 

A Hargita megyei román prefektus kinevezésével kapcsolatosan a megyei területi RMDSZ-szervezetek, az RMDSZ országos vezetőtestületei többször is megfogalmazták álláspontjukat, miszerint a megye etnikai valóságával összhangban a lakosság többsége által ismert és elismert magyar prefektust akarnak, a kilátásba helyezett magyar alprefektusi tisztségbe nem egyeznek bele. Az elmúlt hetekben kormánykörök többször is tapogatóztak Csíkszeredában, megfelelő magyar személyt keresve az alprefektusi állás betöltésére, de egyetlen becsületes csíki szakember sem vállalta ezt a nemzetiségünkben megalázó, másodrangú szerepkört.

A számos tekintetben nemzetiségi kirakatpolitikát folytató román kormány most Hargita megyében megtalálta a maga emberét és saját beleegyezése nyomán Nagy Sándort, a Szocialista Munkáspárt tagját a Kormány augusztus 11-én keltezett 402-es Határozatával Hargita megye alprefektusává nevezték ki, mely tisztségbe augusztus 20-án be is iktatták.

A Csíki RMDSZ tagsága nevében egyértelmően elhatárolja magát az új alprefektustól és attól, hogy Nagy Sándort bármilyen szinten, belföldön avagy külföldön a Hargita megyei magyarság képviselőjének tekintsék. A prefektúra intézményében a visszaszerveződés elveit valló Nagy Sándor pártja színeiben indult az 1992-es parlamenti-szenátusi választásokon és Székelyudvarhelyen 50, Csíkszeredában 108, az egész megyében pedig mindössze 677 szavazatot kapott, így joggal elmondható, hogy a választókorú lakosság csupán 0,3 százalékának a bizalmát élvezi. Következésképpen nem igényelheti sem a magyar lakosság, sem az RMDSZ többségő helyi tanácsok kölcsönös bizalmon alapuló együttmőködését, ami már indulásától kezdve megkérdőjelezi munkájának létjogosultságát.

Nagy Sándor sajtóban megjelent írásai (Erdélyi Napló, 1992. március 20: Érdekes módon magyar létemre sohasem éreztem kisebbségi helyzetben magamat Romániában) egyértelmően arra utalnak, hogy fentnevezett egykori párt- és államapparátusban betöltött funkcióinál fogva képtelen volt és mindmáig képtelen átérezni a Hargita megyei magyarság helyzetét és jogos követeléseit, az alprefektusi tisztség elvállalásában pedig nem vezérelte más, mint a karriervágy és meglehetősen magas, közel 270.000 lejes fizetés.

A kormány ezzel a mesterkélt, áldemokratikus és formális intézkedésével csupán önmagát és nevezett udvarhelyszéki kiszolgálóját járatja le, a magyarság képviseletét az állami testületekben a legkisebb mértékben sem orvosolja. A kinevezés nyomán a prefektúra intézménye méginkább elszigetelődik csíkszeredai, a csíki és Hargita megyei lakosság többségétől, a helyi önkormányzatoktól, gátolva az amúgy is igen nehezen kibontakozó társadalomátalakítási reformfolyamatokat. A csíki RMDSZ továbbra is fenntartja álláspontját: a székelyföldön, Hargita megyében nem Európának ígérgető, propagandisztikus célzatú, csalárd látszatpolitikára van szükség, hanem a kisebbségek legitim képviselete igényeinek a messzemenő figyelembevételére.

Az új Hargita megyei alprefektus beiktatásán nem képviseltette magát sem a megyei tanács, sem a csíkszeredai Polgármesteri Hivatal, sem az RMDSZ, s a prefektus mellett mőködő hivatalos ügyvezető testület számos magyar tagja sem jelent ment meg. Nem vitatjuk, Nagy Sándor személyes jogát arra hogy elveivel vagy elvszerőtlenségeivel elfogadjon bármilyen kormányajánlatot, de fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy véleményünket a lakosság és a kormány tudomására hozzuk.

 

Csíkszereda, 1993. augusztus 20.

 

                                                                                    Székedi Ferenc

                                                                        a csíki RMDSZ elnöke

 

***      Az RMDSZ Önkormányzati és Reformügyi Főosztálya szociológiai felmérésbe kezdett a megyei, városi és községi önkormányzatok helyzetét és azoknak az RMDSZ-szel való együttmőködését helyezve a vizsgálat középpontjába. A felmérés célja, egy átfogó és hatékony önkormányzati stratégia alapjainak a lerakása, melyhez az RMDSZ listáin megválasztott tanácsosok és polgármesterek, valamint a területi szervezetek segítségére van szükségünk. Kérjük, tehát elsősorban a területi elnököket, hogy a szeptember 1-ig kézhez kapott kérdőíveket a lehető legrövidebb időn belül juttassák el a körzetükben tevékenykedő önkormányzati képviselőinkhez, majd a kitöltött kérdőíveket legkésőbb folyó év október elsejéig juttasság vissza az Ügyvezető Elnökség címére (3400 Cluj-Napoca, str. Dónáth nr. 68, tel: 095/187938). Kéréssel fordulunk önkormányzati képviseletünkhöz is, hogy a kérdőívet pontosan és határidőre kitölteni és a területi RMDSZ-szervezetekhez eljuttatni szíveskedjenek.