1993. április 15., csütörtök I. évfolyam, 13. szám

***      Az RMDSZ Temes megyei választmánya akciót kezdeményezett a megyei székhelyen található, az 1848­–49-es szabadságharc emlékét idéz_ m_alkotások felújítására. A kezdeményezést felkarolták temesvári egyházak, iskolák és személyi adományok is kerültek a közös kasszába, így egy hónap leforgása alatt 145 ezer lej gy_lt össze e nemes célra. A gy_jtés természetesen folytatódik.

***      Április 14-én Bukarestben összeült a 137. számú Kormányhatározat értelmében létrehozott Nemzeti Kisebbségi Tanács. Az alakuló ülésen az RMDSZ képviseletében jelen volt Takács Csaba ügyvezet_ elnök, Tokay György, a képvisel_házi frakció elnöke, Szabó Károly, a szenátusi frakció elnöke, valamint az RMDSZ parlamenti csoportjának több más tagja. Az RMDSZ részér_l a tanácskozáson felszólalt Takács Csaba, Tokay György és Frunda György. Képviselôink az újonnan megalakult Tanáccsal  kapcsolatban a következ_ket fejtették ki:

            1. Az RMDSZ üdvözöl minden olyan kezdeményezést, amely a nemzeti kisebbségek kérdéseinek intézményes megoldását szolgálják.

            2. Minthogy a Nemzeti Kisebbségi Tanács összetétele, a képviseleti normák, valamint a Tanácsban részt vev_ személyek tekintetében a Kormányhatározat 6. szakaszának 2. bekezdése alapján a kormány f_titkárának konzultálnia kellett volna az érdekelt nemzetiségi szervezetekkel, és ezt nem tette meg, az alakuló gy_lésen a résztvev_k kész tények el_tt találták magukat az említett kérdések vonatkozásában. Ezért az RMDSZ ügyvezet_ elnöke nem fogadta el a Tanács számbeli és személyi összetételét, és leszögezte, hogy a kormány által a Tanácsba önkényesen megnevezett RMDSZ-képvisel_knek csak az alakuló gy_lésen való részvételre volt mandátumuk, és nem mint a szövetség állandó képvisel_i a Tanácsban.

            3. Elkerülend_ a korábban létezett, de hatástalan, mert tényleges hatáskörrel fel nem ruházott hasonló intézménnyel kapcsolatos tapasztalatokat, képvisel_ink kifejtették, hogy egy ilyen testület csak akkor láthatja el feladatát, ha m_ködési szabályzata, hatásköre és intézkedési jogköre erre reális lehet_ségeket biztosít.

            4. Képvisel_ink kifejezték abbeli meggy_z_désüket, hogy egy ilyen intézménynek a nemzeti kisebbségek problémáinak tényleges megoldását kell szolgálnia, és nem más, propagandisztikus – különösen a kormány külföldi megítélésével összefügg_ – politikai célokat.

***      Az RMDSZ szövetségi elnöke, valamint Ügyvezet_ elnöksége a Nemzeti Kisebbségi  Tanáccsal kapcsolatos dokumentumok ismeretében, valamint az alakuló gy_lésen szerzett tapasztalatok figyelembe vételével rövidesen kidolgozza a Szövetség álláspontját a Tanácsban való részvételét illet_en.

***      Április 14-én délután a nagyváradi RMDSZ székházának nagytermében került sor f_tisztelet_ D. T_kés László püspök legújabb könyvének ismertetésére “Ideje van a szólásnak” címmel. A könyvhöz f_tisztelend_ Tempfli József római-katolikus megyéspüspök írt el_szót. A könyvet Szilágyi Aladár, a Bihari Napló f_szerkeszt_-helyettese ismertette. Az ismertet_ után a két püspök dedikálta a könyvet a nagyszámú hallgatóság részére.