1993

1993. július 26-27., hétfô-kedd I. évfolyam, 84. szám

***      Elsô alkalommal járt Erdélyben hivatalos meghívásra a VMDK vezérkara. A küldöttség tagjai Ágoston András elnök, Hódi Sándor és Vékás János alelnökök.

Az RMDSZ vendégeként érkezett küldöttség részérôl Vékás János alelnök részt vett az Illyefalvi találkozón is. A két szervezet a megbeszélésekrôl az alábbi közös közleményt adta ki, melyet az RMDSZ részérôl Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezetô elnök és Bodó Barna politikai alelnök, a VMDK részérôl Ágoston András elnök, Hódi Sándor és Vékás János alelnökök írták alá:

 

                                                              KÖZLEMÉNY

 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség meghívására a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének vezetôi, Ágoston András elnök, Hódi Sándor és Vékás János alelnökök 1993. július 23-án és 24-én Kolozsvárra és Marosvásárhelyre látogattak. A VMDK küldöttsége találkozott az RMDSZ szövetségi elnökével, az Ügyvezetô Elnökséggel, a Kolozs megyei és Maros megyei RMDSZ-szervezetek vezetôivel, megyei és városi tanácsosokkal, a helyi közigazgatás képviselôivel, körzeti vezetôkkel, értelmiségiekkel.

Abból kiindulva, hogy mindkét szervezet egy országban számbeli kisebbségben lévô, de erôs hagyományokkal rendelkezô, önmagát entitásnak tekintô magyar közösség legitim képviselôje:

– hangsúlyozva, hogy ezek a közösségek, bárhol is éljenek, történelmileg, nyelvileg, kulturálisan ugyanahhoz a nemzethez tartoznak,

– elismerve ugyanakkor azt, hogy minden magyar közösség sajátos helyzetben keresi a megfelelô megoldásokat, de ezeket a megoldásokat csak egy általános európai rendezés keretében lehet megnyugtatóan érvényesíteni,

– tekintetbe véve, hogy elvi szinten a meglévô jogszabályok fokozatosan oda fejlôdtek, hogy a kisebbséghez tartozó személyek jogainak az egyénre vetített felfogásából eljussanak a kollektív jogokig s annak a ténynek a figyelembe vételéig, hogy ezek a jogok rendkívül szorosan összefüggnek a biztonsági problémákkal,

szükségesnek tartjuk a minél gyakoribb véleménycserét és konzultációt egymással azoknak a céloknak a megvalósításáért, amelyek meggyôzôdésünk szerint az egész kelet-közép-európai régió stabilitását, az itt élô népek megbékélését szolgálják.

Az RMDSZ és a VMDK vezetôi egyetértenek abban, hogy közösségeiknek lehetôvé kell tenni az általuk igényelt autonómia-formák megvalósítását, mert csak ez biztosíthatja önazonosságunk megôrzését és továbbfejlesztését.

Úgy véljük, hogy a nemzetközi közvéleménynek az eddiginél sokkal határozottabban kell föllépnie a kisebbségi-etnikai-nemzeti kérdés rendezéséért, hiszen a jugoszláviai helyzet bizonyítja, hogy a megoldás halogatása milyen óriási veszélyeket rejt magában. Kötelezô érvény_ jogi normákra, többoldali garanciákra és hatékony ellenôrzési mechanizmusokra van szükség, mint ahogy az a most közzétett Európai Stabilitási egyezmény tervezetében is szerepel.

Éppen ezért az RMDSZ és a VMDK képviselôi szorgalmazzák olyan nemzetközi értekezletek megszervezését, ahol a különbözô magyar kisebbségek képviseletei közösen lépnek föl a kérdés rendezéséért. Véleményünk szerint jó megoldást csak úgy lehet találni, ha az érintett kormányok mellett a kisebbségek képviselôi is nemzetközi meghallgatásra találnak, és ôket ebben a kérdésben a nemzetközi szervek és szervezetek legitim partnernek tekintik, egyenkénti vagy közös fellépésüket közösségük érdekeinek védelmében jogosnak és szükségesnek ismerik el.

Az RMDSZ és a VMDK vezetôi a jelen közleményben foglalt elveket nemzetközi fórumon a lehetô legnyomatékosabban kívánják képviselni.

Tudatában annak, hogy az általános demokratizálódás és a jogállami keretek kiépítése közös érdek, keressük a minél szorosabb együttm_ködést országaink demokratikus erôivel.

Ugyanakkor természetesnek tartjuk a magyarországi kormány és a magyarországi pártok politikai támogatását azoknak a céloknak az érvényesítésében, amelyeket mindegyik magyar kisebbség önállóan, saját igényeihez és körülményeihez igazodva megállapít.

 

 Markó Béla                              Ágoston András

  az RMDSZ szövetségi elnöke                 a VMDK elnöke

 

        Takács Csaba                           Hódi Sándor

  az RMDSZ ügyvezetô elnöke                 a VMDK alelnöke

 

          Bodó Barna                             Vékás János

  az RMDSZ politikai alelnöke               a VMDK alelnöke

 

***      Az RMDSZ Brassó megyei szervezete 1993. július 10-én megválasztott döntéshozó szerve, a 35 tagú Megyei Képviselôk Tanácsa 1993. július 24-én tartotta alakuló ülését. A tanács Állandó Bizottságot választott – elnök: Madaras Lázár, alelnök: Török Ernô, titkár: Benedek Imre –, majd megvitatta és elfogadta saját m_ködési szabályzatát. Ezt követôen két határozatot fogadott el a tagdíjbegy_jtés átszervezésére és a tagsággal való rendszeres kapcsolattartásra (minden MKT-tag köteles rendszeresen, meghatározott program szerint, otthonában felkeresni a tagságot); valamint a megyei magyar oktatás sürgôs kérdéseinek megoldására vonatkozóan.

Az országos szervekkel való kapcsolattartással a megyei ügyvezetô elnökség Kis Éva Mária alelnököt és Fülöp Ildikó titkárt bízta meg. A székház hétfôtôl péntekig 9–19 óra, szombaton 9–11 óra között van nyitva. Naponta 17–19 óra között az ügyvezetô elnökség tagjai tartanak meghatározott program szerint fogadóórát.

 

***      Július 24-én a bálványosi IV. Nemzetközi Ifjúsági Tábor és Szabadegyetem keretében Orbán Viktor, a FIDESZ elnöke, Zalatnai István, államtitkár helyettes, a Határon Túli Magyarok Hivatalának helyettes vezetôje és Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezetô elnöke tartott értekezést, az RMDSZ és a magyar politikai pártok viszonyáról, Magyarországnak a kisebbségekre vonatkozó külpolitikai koncepciójáról.